Tác giả Thạch Trư, Trạch Trư

Tác giả Thạch Trư, Trạch Trư